Younger Chang / 张燚 正式学员

加入的班级: 零基础语音276班 , N1-核心课程153班级 , N1-情景实战005班 , N2-核心课程 , N2-情景实战 , N3-听说演练 , N3-核心课程 , N3-情景实战

105

历史发言课时

TA 的已选课表

历史上课记录